ภาพรวมโครงการ

Plastic Credit คือการรับรองและยืนยันปริมาณการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของขยะพลาสติกที่ได้รับการเก็บรวบรวมและรีไซเคิล หรือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ให้กับโครงการหรือองค์กร โดยในใบรับรองจะระบุจำนวนน้ำหนักของพลาสติกที่ได้รับการกู้คืนหรือรีไซเคิล โดยที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกตรวจสอบและยืนยันเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลพลาสติกเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

การทำ Plastic Credit นั้นมีขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย:

 1. การเก็บรวบรวมพลาสติก: ออกจากสิ่งแวดล้อมเช่น ชายหาด, ทะเล, แม่น้ำ และพื้นที่อื่น ๆ
 2. การคัดแยกและรีไซเคิล: นำพลาสติกไปรีไซเคิลใหม่เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้
 3. การบันทึกและรายงาน: ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกและรายงานออกมาในรูปแบบของ Plastic Credit เพื่อให้สามารถขายให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการใช้เพื่อชดเชยการใช้พลาสติกของตนเอง
 4. การตรวจสอบและการรับรอง: เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและเครดิตที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

บทบาทของ Plastic Credit

Plastic Credit ทำงานผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อเก็บกู้และรีไซเคิลพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือภาพรวมของกระบวนการทำงาน:

 1. การเก็บกู้พลาสติก: องค์กรหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บกู้พลาสติกจะดำเนินการเก็บพลาสติกจากแหล่งต่างๆ เช่น ชายหาด แม่น้ำ มหาสมุทร หรือพื้นที่ชุมชน โดยอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เฉพาะในการเก็บพลาสติก หรืออาจร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการเก็บขยะพลาสติก
 2. การคัดแยกและรีไซเคิล: พลาสติกที่เก็บได้จะถูกนำมาคัดแยกตามประเภทและนำไปรีไซเคิล โดยการรีไซเคิลอาจทำให้พลาสติกเหล่านั้นกลับมาเป็นวัตถุดิบใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตสินค้าใหม่
 3. การสร้างเครดิตพลาสติก: เมื่อพลาสติกถูกเก็บและรีไซเคิลแล้ว โครงการจะสร้างเครดิตพลาสติกขึ้นมา ซึ่งเครดิตเหล่านี้จะแสดงถึงปริมาณพลาสติกที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง โดยหนึ่งเครดิตอาจเทียบเท่ากับการเก็บและรีไซเคิลพลาสติกจำนวนหนึ่งกิโลกรัม
 4. การรับรองและตรวจสอบ: เพื่อให้ระบบมีความน่าเชื่อถือ กระบวนการสร้างเครดิตพลาสติกจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบุคคลที่สามที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น องค์กร Verra ที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบและรับรองเครดิตพลาสติก
 5. การขายเครดิตพลาสติก: เครดิตพลาสติกจะถูกนำไปขายให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการชดเชยการใช้พลาสติกของตนเอง การซื้อเครดิตพลาสติกนี้ทำให้บริษัทเหล่านั้นสามารถแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะพลาสติก
 6. การติดตามและรายงาน: โครงการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปริมาณพลาสติกที่ได้รับการเก็บกู้และรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

การทำงานของ Plastic Credit มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการรีไซเคิล ทำให้ทั้งองค์กรและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะพลาสติกในโลก

ประเภทของ Plastic Credit

 • 1. Collection Credits (เครดิตการรวบรวมขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม)

  - เครดิตประเภทนี้ได้มาจากการเก็บกู้พลาสติกจากสิ่งแวดล้อม เช่น จากชายหาด แม่น้ำ หรือมหาสมุทร โดยทั่วไปจะนับจากน้ำหนักของพลาสติกที่ถูกเก็บกู้ เช่น 1 เครดิตอาจเท่ากับ 1 กิโลกรัมของพลาสติกที่เก็บได้

 • 2. Recycling Credits (เครดิตการรีไซเคิลพลาสติก)

  - เครดิตนี้ได้มาจากการรีไซเคิลพลาสติก โดยองค์กรหรือโครงการที่ทำการรีไซเคิลพลาสติกที่เก็บกู้ได้หรือได้รับจากแหล่งอื่น ๆ เครดิตจะสะท้อนถึงปริมาณพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิลสำเร็จ เช่น 1 เครดิตอาจเท่ากับ 1 กิโลกรัมของพลาสติกที่ถูกรีไซเคิล

 • 3. Avoidance Credits (เครดิตการหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติก)

  - เครดิตประเภทนี้จะมอบให้กับโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกใหม่ได้ เช่น การใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการใช้พลาสติกใหม่

 • 4. Mixed Credits (เครดิตผสม)

  - เครดิตนี้อาจเกิดจากการผสมผสานระหว่างการเก็บกู้และการรีไซเคิลพลาสติก โดยองค์กรหรือโครงการที่ดำเนินการทั้งสองอย่างในกระบวนการเดียวกัน

 • 5. Carbon Credit(เครดิตคาร์บอน)

  - เครดิตที่สามารถได้มาจากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือการใช้พลาสติก

 • 6. Social Plastic Credit (เครดิตพลาสติกสังคม)

  - เครดิตที่ได้มาจากการเก็บกู้หรือการรีไซเคิลพลาสติกที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีความต้องการเฉพาะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การแบ่งประเภทเหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดการและตรวจสอบเครดิตพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อถือและโปร่งใสในการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดปริมาณพลาสติกในสิ่งแวดล้อม.

Plastic Credit ทำงานอย่างไร

Plastic credit เป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างระบบที่อนุญาตให้องค์กรหรือโครงการที่มีการเก็บรวบรวมพลาสติกจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ทะเล, ชายหาด, แม่น้ำ, หรือพื้นที่อื่น ๆ ได้รับเครดิตพลาสติกตามปริมาณที่เก็บได้.

เครดิตพลาสติกที่ได้รับนี้จะสามารถขายให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการใช้เพื่อชดเชยการใช้พลาสติกของตนเอง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.

 • การซื้อเครดิตพลาสติก: ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรลดผลกระทบของพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ต้องพัฒนากลยุทธ์หรือสร้างกระบวนการใหม่ขึ้นมาเอง
 • การรับรองและการตรวจสอบ: เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครดิตพลาสติกที่เกิดขึ้นมาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความน่าเชื่อถือที่สุด

โดยรวมแล้ว การทำงานของ Plastic Credit มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการรีไซเคิล ทำให้ทั้งองค์กรและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะพลาสติกในโลก

กรณีศึกษา

โครงการ Second Life Thailand

โครงการ Second Life Thailand สนับสนุนการรวบรวมและการรีไซเคิลขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นจากมหาสมุทรและระบบนิเวศบนบกในชุมชนชายฝั่งทะเลและเกาะห่างไกลทั่วประเทศไทย การขาย Plastic Credits ช่วยให้โครงการสามารถจ่ายเงินพิเศษสำหรับนักสะสมพลาสติกที่เก็บจากเกาะที่เข้าถึงยาก ให้ทุนในการคัดแยกอวนจับปลาที่รวบรวมได้ และลงทุนในโครงการริเริ่มระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิล

โครงการ Far North Queensland Farm Plastics

โครงการ Far North Queensland Farm Plastics ดำเนินการและขยายขนาดการรวบรวมขยะเกษตรกรรมจากฟาร์มกล้วยด้วยการรวบรวมขยะพลาสติกและส่งมอบให้กับผู้รีไซเคิลเชิงกลหรือหลุมฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งช่วยลดขยะพลาสติกที่เข้าสู่ Great Barrier Reef รวมถึงทางน้ำโดยรอบและภูมิทัศน์ของ Far North Queensland Farm ในออสเตรเลีย