เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขแต่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบางอุตสาหกรรมหรือบางธุรกิจโดย เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีอุปสรรคบางอย่าง เช่น ขาดทรัพยากรในการลงทุน ขาดความตระหนักและความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของธุรกิจนั้นนอกจากนั้นยังขาดการเข้าถึงทางการเงินที่จำกัดดังนั้นจากอุปสรรคเหล่านี้ จึงทำให้ นายณรงค์ชัย ลิขิตศิริรัตน์ และ นายกิตติ์ธเนศ กูลศิริเศรษฐ์ ซึ่งทั้งสอง ท่านเป็นผู้มีความสามารถในด้านสิ่งแวดล้อมและการเงินกว่า 20 ปี จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนส จำกัด

เป้าหมายองค์กร

บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนส จำกัด โดยมีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านกระบวนการแก้ปัญหา (solution) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับองค์กรต่าง ๆ ภายใต้กรอบ ESG ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี Measuement Reporting And Verlification(MRV) , Material Flow Cost Accounting(MFCA) , Extended Producer Responsibility(EPR) , Carbon Finance Technology(carbon fintech)

การปรับใช้ในเชิง ธุรกิจ และ องค์กร

1.สามารถปรับธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ Climate actions ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงและถี่ขึ้นและส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตซึ่งนำไปสู่ปัญหาความยากจน สุขภาพ ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นภาคธุรกิจต้องรีบปรับตัว เพื่อลดแรงกดดันจากบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ทั้งจากนโยบายของประเทศที่เข้าไปลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ และมาตรการทางการค้าด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี โดยเลือกประเด็นความยั่งยืนที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกับสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ เพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานมีความชัดเจน และสร้างการเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด ก่อนจะเป็นความเสี่ยงทางกลยุทธ์ที่สร้างความเสียหายต่อธุรกิจ

2.กำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการให้กับธุรกิจหรือองค์กรเพื่อกำกับและดูแลด้าน ESG ดังนี้

ด้าน E-Environment

• จัดทำ Scenario analysis ซึ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อใช้สื่อสารความเป็นไปได้ต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อธุรกิจ การดำเนินชีวิตของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับใช้สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้กับสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ
• วางกลยุทธ์ด้านการชดเชยคาร์บอน (carbon offsetting strategy) ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับสรรหาและพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอน (carbon capture and storage; CCS) และเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน (carbon capture utilization and storage; CCUS) ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emission) และช่วยเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจและประเทศ

ด้าน S-Social

• ด้วยระดับรายได้และหนี้สิน รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ อาจเป็นอุปสรรคและความท้าทายให้คนไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นภาคธุรกิจต้องมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อออกแบบกลไกที่เหมาะสมในการช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม โดยทางบริษัทฯได้ทํางานร่วมกับเครือข่ายที่หลากหลาย ทั้งด้านลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัว (Adaptation)ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างระบบนิเวศในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ.2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ.2608
• สร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจหรือองค์กรในการส่งเสริมชุมชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยขยายผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้าน G-Governance

• มีกระบวนการและวิธีวัดผลการดำเนินงานในทุกมิติและเปิดเผยต่อสังคมอย่างโปร่งใสให้กับธุรกิจหรือองค์กร
• มีวิธีการร่วมกับภาครัฐในการสร้างกลไกการลดการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกรวมถึงออกแบบโครงสร้างที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับภาคธุรกิจหรือองค์กรในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน
• มีวิธีการสร้างมาตรฐานเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันจากมาตรการด้านการสร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนอกจากนั้นยังมีบริการแนะนำในส่วนของการตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ที่จะใช้ลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับธุรกิจหรือองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบองค์ความรู้ทั้งหมดให้คนรุ่นต่อไป