Green Carbon

กรีนคาร์บอน เป็นคาร์บอนที่ถูกดูดซับโดยต้นไม้ ผืนป่า รวมถึงผืนดินที่ถูกปกคลุมด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของ “พืช” และมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญไม่แพ้บลูคาร์บอน ที่จะกักเก็บไว้ในระบบนิเวศชายฝั่ง แหล่งดูดซับกรีนคาร์บอนที่ทรงพลังที่สุดคือ “ป่า” เพราะมีอายุยืนนาน และนอกจากนี้ยังมีเศษซากใบไม้ต่าง ๆ ที่ร่วงอยู่ตามผืนป่าจะสะสมคาร์บอนเป็นระยะเวลานานหลายปี.. พืชและผืนป่าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการหมุนเวียนคาร์บอน ในขณะเดียวกัน “ป่า” สามารถสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำนวนมาก เพราะฉะนั้นการปลูกป่าและการฟื้นคืนพื้นที่ของป่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บ “กรีนคาร์บอน” ได้มากขึ้น