ตำแหน่ง : Chief Executive Officer

...
ณรงค์ชัย ลิขิตศิริรัตน์

Chief Executive Officer

การศึกษา

•ปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•MBA Assumption university

•อบรม หลักสูตรการบัญชีสำหรับสถาบันการเงิน ธนาคารนครหลวงไทย

•อบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ธนาคารนครหลวงไทย

•อบรม Blockchain Technology for Management

•อบรม หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-industrial deveiopment) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและสังคมคาร์บอนต่ำ (Greenhouse gas:GHG) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficient and Cleaner Production:RECP) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ (Best practices on waste management) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม Carbon Capture and Utilization องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน

•2566-ปัจจุบัน Chief Executive Officer บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนส จำกัด

•2560-2565 ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มงาน รีไซเคิล ห้างหุ้นส่วนจำกัน เพชรรัตน์รีไซเคิล

•2552-2559 ที่ปรึกษาด้านจัดจำหน่ายต่างประเทศแปรรูปผลไม้อบแห้ง บริษัท เกรทฟู๊ด จำกัด

•2539-2552 ธนาคารนครหลวงไทย

ตำแหน่ง : Cofounder

...
ฐาปานีย์ กูลศิริเศรษฐ์

ตำแหน่ง : Cofounder

การศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•อบรม หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-industrial deveiopment) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและสังคมคาร์บอนต่ำ (Greenhouse gas:GHG) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficient and Cleaner Production:RECP) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ (Best practices on waste management) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม Carbon Capture and Utilization องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

ประสบการณ์ทำงาน

•2566-ปัจจุบัน Cofounder บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนส จำกัด

•2540-2565 ธุรกิจส่วนตัว

...
กิตติ์ธเนศ กูลศิริเศรษฐ์

ตำแหน่ง : Cofounder

การศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•อบรม หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-industrial deveiopment) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและสังคมคาร์บอนต่ำ (Greenhouse gas:GHG) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficient and Cleaner Production:RECP) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ (Best practices on waste management) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม Carbon Capture and Utilization องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•2566-ปัจจุบัน Cofounder บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนส จำกัด

•2539-2552 เจ้าหน้าที่ ธนาคารนครหลวงไทยธนาคาร

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

...
ดร.โกศาสตร์ ทวิชศรี

ที่ปรึกษา

การศึกษา

• พ.ศ. 2553-2556 ระดับปริญญาเอก (Candidate. Ph.D) Doctor of Philosophy Programme in Energy Technology. (Candidate. Ph.D) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• พ.ศ. 2551 ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• พ.ศ. 2540 ระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• พ.ศ. 2537 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• พ.ศ. 2535 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

• พ.ศ. 2556 - 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

• พ.ศ. 2559 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การออกแบบและผลิตรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

• พ.ศ. 2558 วิทยากรบรรยาย เรื่อง Thermal Energy หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

• พ.ศ. 2557 วิทยากรบรรยาย เรื่อง a Fundamental Electronics and Introduction to Technical Drawing ณ มหาวิทยลัยสุภานุวงศ์ สปป. ลาว

• พ.ศ. 2557 วิทยากรบรรยาย เรื่อง Entropy & Exergy มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.นนทบุรี

• พ.ศ. 2557 วิทยากรบรรยาย เรื่อง Thermal Energy ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศภูฎาน

• พ.ศ. 2556 วิทยากรบรรยาย เรื่อง Exergy มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.นนทบุรี

• พ.ศ. 2555 วิทยากรบรรยาย เรื่อง Heat Exchanger มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.นนทบุรี

• พ.ศ. 2551-2554 วิทยากรบรรยาย เรื่อง Design and Fabrication Heat Exchanger บริษัท IS INDUSTRIE THAILAND

• พ.ศ. 2546-2548 อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ. ชลบุรี

• พ.ศ. 2543-2546 อาจารย์ประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

• พ.ศ. 2541-2543 อาจารย์ประจำ โรงเรียนพุทธรังสีพิทยาลัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

เจ้าหน้าที่

...
อาภัสรา บัวคลี่

Data Analyst Dev Head

การศึกษา

•สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร)คณะเทคโนโลยีอุตสากรรมการเกษตร มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี

•อบรม หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-industrial deveiopment) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและสังคมคาร์บอนต่ำ (Greenhouse gas:GHG) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficient and Cleaner Production:RECP) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ (Best practices on waste management) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม Carbon Capture and Utilization องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรมสสว. การขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว

•อบรมสสว. Green Business หลักสูตร Go-Green 4 มิติ

•อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน

•2566-ปัจจุบัน บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนสจำกัด

•2564-2565 ธุรกิจส่วนตัว

•2563 เจ้าหน้าที่ QC บริษัท จันทบุรีฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด

•2562 Trainee Manager บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

•2561 นักศึกษาฝึกงาน แผนกควบคุมคุณภาพ (Quality control) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด เทสโก้ โลตัส ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี)

...
ภัทรวรรธน์ กูลศิริเศรษฐ์

Data Analyst Dev Head 2

การศึกษา

กำลังศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : วัดสุทธิวราราม

อบรม

•อบรม หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-industrial deveiopment) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและสังคมคาร์บอนต่ำ (Greenhouse gas:GHG) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficient and Cleaner Production:RECP) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ (Best practices on waste management) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม Carbon Capture and Utilization องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรมสสว. การขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว

•อบรมสสว. Green Business หลักสูตร Go-Green 4 มิติ

ประสบการณ์ทำงาน

•2566-ปัจจุบัน บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนสจำกัด

•ธุรกิจส่วนตัว

...
สุรเดช มาศพงศ์

Content Creator

การศึกษา

•ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนฉิมพลี

•ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

•ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการตลาด วท.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

•อบรม หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-industrial deveiopment) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและสังคมคาร์บอนต่ำ (Greenhouse gas:GHG) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficient and Cleaner Production:RECP) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ (Best practices on waste management) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม Carbon Capture and Utilization องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน

•2566-ปัจจุบัน บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนสจำกัด

•2564-2566 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร

•2563-2564 เจ้าหน้าที่ The Pizza Company

•2560-2563 เจ้าหน้าที่ AKA Japanese Restaurant

...
พสุธร ลิ้มวิไลกาญจน์

Graphic Design

การศึกษา

•ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

•ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

•ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการตลาด วท.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

•อบรม หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-industrial deveiopment) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและสังคมคาร์บอนต่ำ (Greenhouse gas:GHG) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficient and Cleaner Production:RECP) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ (Best practices on waste management) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม Carbon Capture and Utilization องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

ประสบการณ์ทำงาน

•2566-ปัจจุบัน บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนสจำกัด

•2565-2566 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร

•2563-2564 เจ้าหน้าที่ The Pizza Company

•2560-2563 เจ้าหน้าที่ AKA Japanese Restaurant

...
ฤทธิเดช ลี้เทียนสว่าง

Marketing

การศึกษา

•ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

•ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

•อบรม หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-industrial deveiopment) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและสังคมคาร์บอนต่ำ (Greenhouse gas:GHG) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficient and Cleaner Production:RECP) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ (Best practices on waste management) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม Carbon Capture and Utilization องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน

•2566-ปัจจุบัน บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนสจำกัด

•2563-2566 ธุรกิจส่วนตัว

•2562 เจ้าหน้าที่ บริษัท The Pizza Company

...
ปิยวรรณ กิจเจริญ

Secretary

การศึกษา

•ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนฉิมพลี

•ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การศึกษานอกโรงเรียน

•กำลังศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•อบรม หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย (Eco-industrial deveiopment) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและสังคมคาร์บอนต่ำ (Greenhouse gas:GHG) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficient and Cleaner Production:RECP) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ (Best practices on waste management) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

•อบรม Carbon Capture and Utilization องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)

ประสบการณ์ทำงาน

•2566-ปัจจุบัน บริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนส จำกัด

•2565-2566 แอดมินร้านค้าออนไลน์

•2563-2564 เจ้าหน้าที่-ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

•2562-2563 เจ้าหน้าที่ บริษัทซับเวย์ ไทยแลนด์