"บลูคาร์บอน" หรือ "Blue Carbon"

"บลูคาร์บอน" (Blue Carbon) คือการที่คาร์บอนถูกดูดซับโดยมหาสมุทรและระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งทั้งป่าชายเลน ที่ราบน้ำท่วมถึง และแหล่งหญ้าทะเลนั้น จะทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนในรูปแบบชีวมวล และการทับถมของตะกอนลงสู่ชั้นดิน มีหน้าที่สำคัญในการยึดจับคาร์บอนและกักเก็บไว้และรักษาสภาพแวดล้อมเสริมสร้างความยั่งยืนในระบบนิเวศที่มีน้ำ โดยมีหลายหน้าที่ดังนี้:

  • 1 ดึงคาร์บอนจากบริเวณน้ำ บลูคาร์บอนในรูปแบบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถูกดึงจากบริเวณน้ำโดยพืชทะเล เช่น ทุ่งหญ้าทะเล มะพร้าวทะเล และทุ่งปะการัง ช่วยลดปริมาณ CO2 ในบรรยากาศและรักษาสมดุลของโลก
  • 2 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ บลูคาร์บอนช่วยในกระบวนการทำลายสารพิษในน้ำ ช่วยในการควบคุมคุณภาพน้ำทะเล และส่งผลในการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล
  • 3 ป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง มะพร้าวทะเลและทุ่งปะการัง มีบทบาทในการป้องกันชายฝั่งจากการพังทลาย ลดความเสี่ยงจากพายุ และช่วยในกระบวนการการสร้างทรัพยากรชายฝั่ง
  • 4 เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทุ่งหญ้าทะเล มะพร้าวทะเล และทุ่งปะการังเป็นที่อาศัยของหลายสิ่งมีชีวิต ช่วยในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในระบบทะเล
  • 5 ที่อาศัยสำหรับสัตว์น้ำ ทั้งทุ่งหญ้าทะเลและมะพร้าวทะเล เป็นที่อาศัยสำหรับหลายสัตว์น้ำที่เป็นส่วนสำคัญของทะเล
  • 6 การสนับสนุนเกษตรกรรมทางทะเล ทุ่งหญ้าทะเลและอื่น ๆ ในระบบบลูคาร์บอนมีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำและเป็นที่อาศัยสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ

สรุป บลูคาร์บอนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล สนับสนุนสัตว์น้ำ และเสริมสร้างความยั่งยืนในระบบนิเวศที่มีน้ำ