"Carbon Exchange
Tokenization Blockchain"

Mobirise Website Builder

ปัญหาและความเร่งด่วน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ณ ปัจจุบันใกล้ถึง จุด Tipping Point ซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเกิดความแปรปรวนอย่างหนักและไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้อีก จะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลในทุกด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่งผลทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วและมากกว่าปกติ ทำให้น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นประเทศหมู่เกาะหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลจะไม่สามารถอยู่อาศัยได้ในอนาคตอันใกล้นี้

นอกจากนั้นยังจะทำให้ระดับน้ำจืดเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลทำให้สัตว์ทะเลหลายชนิดสูญพันธุ์ได้ เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องหาวิธีการ (Solution) ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนที่สุด

ดังนั้น Climate Smart Education จึงเกิดขึ้นเพื่อรับมือกับประเด็นนี้เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างโลกที่ยั่งยืน (Sustainable Earth) และปลอดก๊าซเรือนกระจก(Zero Green House Gas Emission)

Carbon Exchange Tokenization Blockchain

1

สร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยการสร้างฐานข้อมูล (Database) ที่ประสานความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Carbon Footprint ) ปริมาณจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อให้มาตรฐานด้านคาร์บอนของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2

สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคาร์บอน โดยใช้ข้อมูลจาก Carbon Exchange Tokenization Blockchain

3

ส่งเสริมโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Carbon Exchange Tokenization BlockchainScheme มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ Token of Carbon เป็นสิ่งตอบแทนและแรงจูงใจในการร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืน
(Sustainable Earth)

Carbon Exchange Tokenization Blockchain

"มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและรวบรวมข้อมูลที่มีคุุณภาพ เกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อประกันความปลอดภัยและน่าเชื่อถือของข้อมูล"

Carbon Exchange Tokenization Blockchain

Mobirise Website Builder
  •     มุ่งมั่นในการที่จะสร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และสร้างโทเค็นคาร์บอน (Token of Carbon) เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม
  •     ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งมอบโลกที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป
การทำงานของ
Carbon Exchange Tokenization Blockchain

Step 1

รวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับปริมาณและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Step 2

ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการบันทึกข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Step 3

สร้าง Token of Carbon

สร้างโทเค็นคาร์บอน(Token of Carbon) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบและมีค่าซึ่งสามารถแสดงถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Step 4

แจกจ่าย Token of Carbon

แจกจ่าย Token of Carbon แก่ผู้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Step 5

สนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ Token of Carbon เป็นสิ่งตอบแทนและแรงจูงใจ