• วันพฤหัสบดีที่ 11กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 น.
 • บริษัทฯเดินทางไปสำนักงานเขตสาทร เพื่อร่วมหารือกับ นายประสมทรัพย์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับเรื่องการร่วมพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำเขตสาทร ด้วยการสนับสนุนจาก นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสาทร โดยการประสานงานจากนายชาญชัย ทองสัมฤทธิ์ กรรมการมูลนิธิบุญยง-อรรณพ
 • วันพฤหัสบดีที่ 11กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 น.
 • บริษัทฯเดินทางไปสำนักงานเขตสาทร เพื่อร่วมหารือกับ นายประสมทรัพย์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับเรื่องการร่วมพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำเขตสาทร ด้วยการสนับสนุนจาก นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสาทร โดยการประสานงานจากนายชาญชัย ทองสัมฤทธิ์ กรรมการมูลนิธิบุญยง-อรรณพ
 • วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น.
 • บริษัทฯได้เดินทางไปสำนักงานเขตยานนาวาเพื่อดำเนินการรับฝากขยะส่วนตัวเข้าบัญชีสะสมคาร์บอนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา นางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1นายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2นายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวา รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทุกท่าน ได้รวบรวมขยะของตนเองนำมาให้บริษัทฯจัดการนำขยะไปรีไซเคิล และคำนวณคาร์บอนโดยแทนค่าด้วย CO2F Tokenให้กับเจ้าหนัาที่ เพื่อแสดงให้แต่ละท่านทราบว่าสามารถช่วยโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไร?
 • วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.
 • บริษัทฯได้เดินทางไปสำนักงานเขตยานนาวาเพื่อทำ Green Office โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา นายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต รวบรวมขยะของตนเองนำมาให้บริษัทฯจัดการนำขยะไปรีไซเคิล และคำนวณคาร์บอนโดยแทนค่าด้วย CO2F Tokenให้กับเจ้าหนัาที่ เพื่อแสดงให้แต่ละท่านทราบว่าสามารถช่วยโลกได้เท่าไรจากการดำเนินการนี้
 • วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:00 น.
 • บริษัทฯเดินทางไปวัดดอกไม้ เขตยานนาวา เพื่อร่วมหารือกับพระอาจารย์ต้าและคุณต้น มัคนายก เกี่ยวกับการร่วมพัฒนาวัดคาร์บอนต่ำเพื่อมุ่งสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำของเขตยานนาวา ตามแนวคิดของนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา และคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตทุกท่าน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวา
 • วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.
 • บริษัทฯได้เดินทางไปสำนักงานเขตยานนาวาเพื่อทำ Green Office โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวาและได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา นางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1 นายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา ฝ่าย 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต รวบรวมขยะของตนเองนำมาให้บริษัทฯจัดการนำขยะไปรีไซเคิล และคำนวณคาร์บอนโดยแทนค่าด้วย CO2F Tokenให้กับเจ้าหนัาที่ เพื่อแสดงให้แต่ละท่านทราบว่าสามารถช่วยโลกได้เท่าไรจากการดำเนินการนี้
 • วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น.
 • บริษัทฯเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตยานนาวา ครั้งที่6/2567 เพื่อร่วมหารือเรื่องพัฒนาเขตยานนาวามุ่งสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำกับ นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา ในการนี้ นางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา นายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 กทม.และคณะผู้ช่วย นายพุทธิพัชร์ ธันยาาธรรมนนท์ ส.ก. เขตยานนาวา และคณะผู้ช่วย ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมประชุม โดยนายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวา ได้ร่วมสนับสนุน
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:30น.
 • บริษัทฯเดินทางไปร่วมพัฒนาฉลากคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ (Carbon label) ข้าวต้มมัดเสวย ของคุณฐิติ วรบวร เจ้าของธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา และนายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวา
 • วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:00
 • บริษัทฯเดินทางไปที่โรงเรียนวัดปริวาศโดยได้พูดคุยกับ นางสาวมันจนา จงกล ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูทัศนะ เพื่อดำเนินการเรื่องโรงเรียนคาร์บอนต่ำเพื่อพัฒนาสู่โครงการสังคมชุมชนคาร์บอนต่ำเขตยานนาวา ตามแนวคิดของนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา และได้รับการสนับสนุนจากนายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวา
 • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:00
 • บริษัทฯเดินทางไปที่โรงเรียนวัดคลองภูมิโดยมี นางสาวณดาภา สนธิไทรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางศศิวรรณ์ ศรีธนาอุทัยกร (ครูก้าว) นางสาวศศิภา บุญแรง (ครูอิน) เพื่อดำเนินการเรื่องโรงเรียนคาร์บอนต่ำเพื่อพัฒนาสู่โครงการสังคมชุมชนคาร์บอนต่ำเขตยานนาวา ตามแนวคิดของนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา และได้รับการสนับสนุนจากนายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวา
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.
 • บริษัทฯได้เดินทางไปสำนักงานเขตยานนาวาเพื่อทำ Green Office โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวาและได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา นางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1 นายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา ฝ่าย 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต รวบรวมขยะของตนเองนำมาให้บริษัทฯจัดการนำขยะไปรีไซเคิล และคำนวณคาร์บอนโดยแทนค่าด้วย CO2F Tokenให้กับเจ้าหนัาที่ เพื่อแสดงให้แต่ละท่านทราบว่าสามารถช่วยโลกได้เท่าไรจากการดำเนินการนี้
 • วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม2567 14.00 น.
 • บริษัทฯได้รับการสนันสนุนจาก นายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวา และได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา ให้เข้าไปดำเนินกิจกรรม Green Office ร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตรวบรวมขยะของตนเองนำมาให้บริษัทฯจัดการนำไปรีไซเคิล ด้วยวิธีการจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อคำนวณคาร์บอนจากการนำขยะไปรีไซเคิลคืนให้เพื่อนำไปสะสม โดยแทนค่าเป็น CO2F Token ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่แต่ละท่านช่วยโลกไม่ให้ร้อนขึ้นได้เท่าไร CO2F Token ที่ได้รับสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่
 • วัน พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.
 • สิ่งแวดล้อมดี เกิดได้จากการ บริหารจัดการดี โดยในวันนี้ นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา และ ทีมยานนาวา ได้รับการสนับสนุนแบบเต็มแม็กซ์ จากอาจารย์ณรงค์ชัย ลิขิตศิริรัตน์ และทีมงานบริษัท ซีโร่ เวสท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนส จำกัด พร้อมร่วมขับเคลื่อนสร้างพื้นที่สำนักงานเขตยานนาวาให้เป็นพื้นที่ สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ผ่านเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบกระจาย (Blockchain) สู่การลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก สร้างโลกใหม่แบบเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่เรา
 • วัน อังคาร ที่ 30 เมษายน 2567
 • รักษ์โลกง่ายๆ เริ่มได้ที่เรา และภาคีเครือข่าย นางสาว วรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา อาจารย์ ณรงค์ชัย ลิขิตศิริรัตน์ และทีมที่ปรึกษา ร่วมเสริมความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำนักงานเขตยานนาวา พร้อมกำหนดกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะส่วนตัว และการคัดแยกกระดาษสำนักงาน วางเป้าหมายร้อยละของความสำเร็จ สู่อนาคตที่ยั่งยืน
 • วัน พุธ ที่ 3 เมษายน 2567
 • บริษัทฯได้เดินทางไปที่ วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอม (COCOเชย) บ้านคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์(Cabon label)
 • วัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2567
 • นายศิริพงศ์ อินทวดี ที่ปรึกษา สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย จากคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตยานนาวา และนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ​ผู้​อำนวยการ​เขตยานนาวา นายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตร่วมหารือกับนายณรงค์ชัย ลิขิตศิริรัตน์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของ ZERO WASTE พร้อมคณะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิลและคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างยานนาวาให้ปลอดขยะ มุ่งสู่ความเป็น "Smart City"
 • วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา : 13.30 น.
 • ร่วมหารือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เกี่ยวกับเรื่อง ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของ SME ให้เข้าสู่กระบวนการ Green Economy
 • วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา : 13.30 น.
 • สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชก ประจำประเทศไทย (Embassy of the Czech Republic) ได้เข้าร่วมประชุมและหารือกับ Mr. Václav Hejtmánek Head of Economic & Commercial Section และ Mr. Noppameth Nithichaipoj (Trade OfficerThe Economic & Commercial Section) เรื่องร่วมกันแลกเปลี่ยนงานวิจัยและความรู้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน กับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเชก
 • วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
 • เข้าเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbonfootprint)จากการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินของร้านสะดวกซื้อและโรงแรม ด้วยวิธีการ Sharing Food ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการลดภาวะโลกร้อนและค่าเสียโอกาส( Opportunity Cost)ต่างๆ ที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนากาญจนสิงพาสน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • วัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 13.30 น.
 • ณ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย (Embassy of Finland Bangkok) ได้เข้าร่วมประชุมและหารือกับ Mr. Kai Tuorila (ไก ธัวรีล่า) Counsellor (Trade and Investment) ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาการจัดการขยะและคาร์บอนในประเทศฟินแลนด์ เพื่อนำแนวทางของประเทศฟินแลนด์มาร่วมปฏิวัติระบบการจัดการขยะและคาร์บอนของประเทศไทย
 • วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา: 10.30 น.
 • ได้เดินทางไปประชุมหารือและพูดคุยกับ Scholar of Sustenance (SOS) เกี่ยวกับเรื่อง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอาหารส่วนเกิน
 • วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์.2567 เวลา: 13.30 น.
 • ประชุมและหารือกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่องการพัฒนาฉลากคาร์บอน (Carbon Label) ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ทั่วประเทศไทย โดยร่วมกับ น.ส.นวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน นายมารุต ภูมิมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ นายสุภกิจน์ หมุนขำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ