คู่มือสู่วิถี Low Carbon

Low Carbon หมายถึง การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินชีวิตแบบ Low Carbon นั้นหมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภค และการใช้ชีวิตประจำวันของเราเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางหลักการใช้ชีวิตแบบ Low Carbon

การเดินทาง

 • เลือกใช้การขนส่งสาธารณะ จักรยาน หรือเดินเท้า แทนการขับขี่รถยนต์ส่วนตัว

พลังงาน

 • ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
 • เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

อาหาร

 • เลือกทานเนื้อสัตว์น้อยลง ทานผักผลไม้ให้มากขึ้น
 • ซื้ออาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล

สินค้า

 • เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
 • ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ขยะ

 • แยกขยะ
 • รีไซเคิล
 • Compost เศษอาหาร

ตัวอย่างการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED 1 หลอด แทนหลอดไฟไส้ไหม้ 1 หลอด ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 10 กิโลกรัมต่อปี
 • ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 20 กิโลกรัมต่อปี
 • ทานเนื้อสัตว์น้อยลง 1 กิโลกรัม ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 10 กิโลกรัมต่อปี
 • เลือกรถสาธารณะ จักรยาน หรือเดินเท้า แทนการขับขี่รถยนต์ส่วนตัว 1 กิโลเมตร ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.5 กิโลกรัม

การใช้ชีวิตแบบ Low Carbon นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ก็สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

แหล่งข้อมูล