การรับฝากและถอนคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากให้เหมาะสมและเชื่อถือได้

1.การรับฝากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
2.การถอนคาร์บอนฟุตพริ้นท์
3.การบันทึกและรายงาน
4.การติดตามและประเมิน
...

กระบวนการรับฝากและถอน

1.การรับฝากคาร์บอน

2.การถอนคาร์บอน
3.การบันทึกและรายงาน
4.การเผยแพร่และการสื่อสาร

พันธกิจ (Mission)

Carbon Bank Thailand มุ่งมั่นที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยโดยส่งเสริมการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากเครดิตคาร์บอนอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราเป็นผู้นำด้านคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยที่มุ่งหวังสร้างสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและมั่นคง
...

เป้าหมายยอดขาย

กลยุทธ์การขาย