Stony Beach
นโยบายองค์กร
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
นโยบายการลงทุน
นโยบายของบริษัท
นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน