ตลาดแลกเปลี่ยนขยะ (Waste Exchange Market : WEX)

ตลาดแลกเปลี่ยนขยะ (Waste Exchange Market : WEX) คือ ตลาดรับแลกเปลี่ยนขยะทุกชนิดด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อมุ่งหวังให้เป็น solution หลักในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการแลกเปลี่ยนขยะที่ยั่งยืน โดยคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Carbon footprint)จากการจัดการขยะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างก๊าซเรือนกระจก

การสร้าง Smart Contract

สามารถสร้าง Smart contract ที่ระบุเงื่อนไขและราคาของการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

การจัดการขยะอย่างถูกวิธี

การจัดการขยะผิดวิธีหรือไม่ถูกต้องเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างก๊าซเรือนกระจก(Green House Gas : GHGs) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แต่คุณสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น การนำไปรีไซเคิล ทำปุ๋ย หรืออาหารสัตว์

ขบวนการ Smart Contract

ด้วยขบวนการ smart contract โดยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขในการจัดการขยะของคุณ หากผลลัพธ์เป็นไปตามเงื่อนไข คุณจะได้รับค่าการกำจัดขยะอย่างถูกต้องและค่า Carbonfootprint ในรูปของ Tokenization

การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณเอง เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมและช่วยลดสภาวะโลกเดือด (Global Boiling) ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยการใช้ smart contract ที่มีคุณภาพและมีความเชื่อมั่น

สรุป

ดังนั้น การจัดการขยะให้ถูกวิธี จึงเป็นการเริ่มต้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างดีที่สุด