เราคือผู้ให้บริการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) และการจัดการสิ่งแวดล้อม(Environment Management) เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงต่อสิ่งแวดล้อมและต่อโลกโดยรวม

วิสัยทัศน์ Vision

สร้างระบบนิเวศบริหารจัดการคาร์บอน (Carbon Management Ecosystem) ภายใต้กรอบ ESG (Environment , Social , Governance) โดยใช้ AI และ Blockchain Mechanism ในการประสานงานเพื่อบริหารจัดการค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่ได้มาตรฐาน

พันธกิจ Mission

  • 1.รับบริหารจัดการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกหรือลดการปล่อยคาร์บอนให้กับองค์กร
  • 2.รับดำเนินการเรื่องการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคาร์บอนให้กับองค์กร
  • 3.รับปรึกษาและจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรหรือบริษัทตามมาตรฐานไทยและสากล
  • 4.สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาในเรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
  • 5.มีแนวทางส่งเสริมให้องค์กรสามารถจัดการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ 2030

ESG

ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance

Earth
Solar panel
E-Environment

•จัดทำ Scenario analysis เพื่อใช้สื่อสารความเป็นไปได้ต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมใช้สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักกับสังคมผ่านช่องทางต่างๆ
•วางกลยุทธ์ด้านการชดเชยคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับสรรหาเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน

Recycle bin
S-Social

•ด้วยระดับรายได้และหนี้สิน รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ อาจเป็นอุปสรรคและความท้าทายให้คนไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทางบริษัททำงานกับหลายเครือข่ายเพื่อจะนำประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ.2593 และการเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี พ.ศ.2608
•สร้างกลยุทธ์ให้องค์กรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือขยายการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Plant tree
G-Governance

•กระบวนการและวิธีวัดผลการดำเนินงานเปิดเผยต่อสังคมอย่างโปร่งใสให้กับธุรกิจหรือองค์กร
•ร่วมมือกับภาครัฐในการสร้างกลไกการลดการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
•สร้างมาตรฐานเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น